Amicus_logo Temida

Z przyjemnością informujemy, że:

 • na łamach Dziennika Gazeta Prawna w dniu 30 czerwca 2016 r. ukazała się rozmowa red. Urszuli Mirowskiej-Łoskot z mgr. Jackiem Pakułą pt. Przyznanie stypendium, czyli łamigłówna z patologią w tle. W tekście J. Pakuła odnosi się do tzw. trudnych spraw jak równiez poddaje pod rozwagę pomysł uchwalenia ustawy regulującej tytułową pomoc materialną. Zachęcamy do lektury!
 • mgr Jacek Pakuła wziął udział w kolejnej, V edycji Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej pt. Pomoc materialna dla studentów i doktorantów, która odbyła się w Toruniu w dniach 6-8 czerwca 2016 r. W ramach konferencji spotkał się z grupą kierowników działów spraw studenckich i sekcji ds. pomocy materialnej.
 • na łamach Dziennika Gazeta Prawna z dnia 4 maja 2016 r. ukazał się wywiad red. Urszuli Mirowskiej-Łoskot z mgr. Jackiem Pakułą pt. Mniej studentów ze stypendiami, ale za to z wyższymi. Zapraszamy do lektury!
 • ukazał się tekst mgra Jacka Pakuły pt. Pomoc materialna dla doktorantów - wybrane problemy. Opublikowany został w ramach publikacji pt. Jak instytucje publiczne wspierają dokotrantów, którego wydawcą jest Fundusz Pomocy Studentom. Praca dostępna jest online, zachęcamy do lektury również pozostałych tekstów.
 • mgr Jacek Pakuła wziął udział w seminarium pt. Awanse naukowe, studia doktoranckie - aspekty prawne, organizacyjne i finansowo-podatkowe, organizowanym przez Centrum Promocji Informatyki. Seminarium odbyło się w dniu 27 stycznia 2016 r. w Warszawie, podczas którego J. Pakuła zaprezentował wykład pt. Pomoc finansowa dla doktorantów.
 • w dniu 22 października 2015 r. mgr Jacek Pakuła, na zaproszenie Prezesa PAN i Samorządu Doktorantów PAN, przeprowadził szkolenie pt. Pomoc materialna dla doktorantów Polskiej Akademii Nauk, w którym wzięli udział m.in. kierownicy studiów doktoranckich, a także inni pracownicy i doktoranci uczestniczący w procesie przyznawania pomocy materialnej w instytutach.
 • w najnowszym numerze kwartalnika Temida (2015/2) opublikowany został tekst autorstwa Jacka Pakuły pt. O pomocy materialnej dla studentów, w którym autor omawia najnowsze zmiany, jak i wybrane problemy związane z tytułową pomocą. Ww. numer został zdeponowany na bezpłatnej platformie Issuu (s. 37-41).
 • w dniach 16-18 września 2015 r. J. Pakuła uczestniczył w cyklu trzech seminariów z zakresu pomocy materialnej: Wydawanie decyzji w sprawach z zakresu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów (16 września br.); Postępowanie odwoławcze i nadzorcze oraz tryby nadzwyczajne w sprawach z zakresu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów (17 września br.) i Regulaminy przyznawania pomocy materialnej i inne akty prawne (18 września br.), w trakcie których zaprezentował ww. zagadnienia.
 • w dniach 9-10 września 2015 r. J. Pakuła uczestniczył w seminarium pt. Pomoc materialna dla studentów i doktorantów, podczas których zaprezentował uczestnikom proceduralne i materialnej aspekty pomocy materialnej dla studentów i doktorantów.
 • w dniu 16 lipca 2015 r. na łamach Dziennika Gazeta Prawna (strona B9) ukazał się tekst J. Pakuły pt. Mechanizm pomocy dla studentów wymaga zmian - poświęcony problemom z zakresu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów.
 • ukazała się publikacja pt. Współczesne problemy nauki i szkolnictwa wyższego. Continuum, w a niej m.in. artykuł Jacka Pakuły pt. O pomocy materialnej dla studentów na kanwie nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. Praca dostępna jest w Repozytorium UMK w Toruniu - bezpłatnie, online.
 • w dniach 22-23 czerwca 2015 r. J. Pakuła uczestniczył w warsztatach pt. Pomoc materialna dla studentów i doktorantów, podczas których zaprezentował uczestnikom przesłanki poszczególnych świadczeń i zasady postępowania w przedmiocie pomocy materialnej dla studentów i doktorantów.
 • w dniach 1-3 czerwca 2015 r. J. Pakuła wziął udział w IV Ogólnopolskiej Konferencji Szkoleniowej pt. Pomoc materialna dla studentó i doktorantów, prowadząc zajęcia nt. struktury i podziału funduszu pomocy materialnej, statusu studenta i doktoranta, przyznawania zapomóg i stypendiów specjalnych dla osób niepełnosprawnych oraz regulaminów przyznawania pomocy materialnej.
 • w dniu 23 kwietnia 2015 r. na łamach Dziennika Gazeta Prawna ukazał się wywiad Pani red. U. Miroskiej-Łoskot z J. Pakułą pt. System stypendialny wymaga zmian, ale nie rewolucji - poświęcony problemom z zakresu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów.
 • na łamach elektronicznego wydania dziennika Rzeczpospolita w dniu 25 grudnia 2014 r., w dziale Prawo - Opinie, ukazał się tekst Jacka Pakuły pt. O nowy ład w pomocy materialnej dla studentów, w którym autor postuluje przebudową świadczeń, zwracając uwagę, że projektowane przez MNiSW nowe instrumenty nie są ukierunkowane na usprawnienie tytułowej pomocy.
 • w ramach Ogólnopolskiej Konferencji pn. Model funkcjonowania studiów doktoranckich, Warszawa 14-16 listopada 2014 r., organizowanej przez Warszawsie Porozumienie Doktorantów oraz Krajową Reprezentację Doktorantów, mgr Jacek Pakuła wygłosił referat pt. Pomoc finansowa dla doktorantów;
 • w wydaniu Dziennika Gazeta Prawna (13 listopada 2014 r.), w dziale Prawo na co dzień, ukazał się artykuł red. Urszuli Mirowskiej-Łoskot pt. Żak moze odwołać się od decyzji odmownej - wraz z komentarzem Jacka Pakuły, w którym zwraca on uwagę na trudności związane z prawidłowym obliczaniem dochodu w rodzinie studenta oraz uczelniene kryteria przyznawania stypendium rektora dla najlepszych studentów;
 • podczas seminarium naukowo-szkoleniowego pt. Kierunki orzecznictwa sądów administracyjnych w tzw. sprawach stypendialnych, Toruń 5 listopada 2014 r., Pan Prof. Jan Paweł Tarno, sędzia NSA orzekający w sprawach stypendialnych, jeden z największych znawców tytułowej problematyki, zaprezentował najnowsze orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego, a Jacek Pakuła omówił wybrane wyroki wojewódzkich sądów administracyjnych w przedmiocie pomocy materialnej;
 • podczas seminarium pt. Aktualne problemy pomocy materialnej dla studentów i doktorantów, które odbyło się w dniu 17 października 2014 r. Jacek Pakuła omówił wybrane "tytułowe" problemy w zakresie pomocy materialnej ze szczególnym uwzględnieniem prawa doktoranta do pomocy materialnej na tzw. przedłużeniu studiów, przyznawania zapomóg oraz ewentualnego wpływu urlopu na prawo do pomocy materialnej.
 • podczas kursu dokształcającego pt. Zasady obliczania dochodu i postępowanie w przedmiocie stypendium socjalnego oraz tzw. dopłaty mieszkaniowej, zorganizowanego przez Wydział Prawa i Administracji UMK Jacek Pakuła przedstawił zmiany w przedmiocie pomocy materialnej wprowadzone nowelizacją ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, jakie wejdą w życie już 1 października br., a następnie omówił zasady postępowania ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki szkoły wyższej.
 • w dzienniku Rzeczpospolita w wydaniu z dnia 18 sierpnia 2014 r. ukazał się tekst autorstwa Jacka Pakuły pt. Żołnierz wciąż bez stypendium. Ocena ta stanowi krótkie podsumowanie nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. Wprowadzone zmiany mają raczej charakter kosmetyczny, stąd konieczna jest przebudowa systemu pomocy materialnej - ukierunkowana na przywrócenie charakteru, o którym mowa w art. 70 ust. 4 Konstytucji RP.