Amicus_logo Temida

Zgodnie z przyjętą formułą konferencja poświęcona jest problematyce pomocy materialnej dla studentów i doktorantów. Ostateczny jego kształt zostanie zaprezentowany po zamknięciu rejestracji; zależy nam bowiem na dopasowaniu do potrzeb uczestników.

Zakładamy, że program* będzie uwzględniać trzy podstawowe bloki tematyczne:

 • zasady obliczania dochodu;
 • kryteria stypendiów o charakterze naukowym, w tym stypendia doktoranckie i tzw. projakościowe;
 • postępowanie w przedmiocie pomocy materialnej.

Dopełnienie stanowić będą zagadnienia takie jak:

 • podział funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów;
 • regulamin przyznawania pomocy materialnej;
 • status prawny studenta i doktoranta a prawo do świadczeń;
 • zasady organizacji organów stypendialnych;
 • odpowiedzialność dyscyplinarna i karna;
 • zwrot świadczeń nienależnie pobranych;
 • dostęp do informacji publicznej;
 • ochrona danych osobowych;
 • obowiązki organów stypendialnych a postępowanie sądowoadministracyjne.

W tym roku rozpoczęcie konferencji planowane jest na godz. 10, połączone z wykładem otwierającym konferencję. Rejestracja możliwa będzie od godz. 8.30.

*Organizatorzy dopuszczają możliwość zmiany programu, uwzględniajac również dodatkowe sugestie potencjalnych uczestników.